Częste pytania

1. Jaką opłatę pobiera notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych?

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu Państwa Polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek VAT,
 • opłata sądowa.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2. Ile kosztuje umowa kupna - sprzedaży mieszkania?

To zależy od kilku czynników. W pierwszej kolejności należy określić wartość (cenę) nieruchomości. Na tej podstawie można obliczyć ewentualną kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwotę taksy notarialnej – powiększoną o podatek VAT. W zależności od danego przypadku, różna będzie również kwota dotycząca opłaty sądowej (związanej z wpisami do ksiąg wieczystych).
W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


3. Czy można przeprowadzić postępowanie spadkowe u notariusza?

TAK. W przypadku braku negatywnych przesłanek wskazanych w Ustawie prawo o notariacie, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku.


4. Jakie dokumenty potrzebne są do sporządzenia umowy – kupna sprzedaży?

 

Niżej zamieszczone wyliczenie dokumentów jest wyłącznie przykładowe. Dokumenty te muszą zostać poddane weryfikacji w Kancelarii, przy czym istnieje możliwość, iż niezbędne będzie przedłożenie dodatkowych, osobno określonych dokumentów (geodezyjnych, skarbowych, bankowych, aktów stanu cywilnego itp.)

 • Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • Umowa sprzedaży działki niezabudowanej
 • Umowa sprzedaży działki zabudowanej
 • Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • Umowa darowizny działki niezabudowanej
 • Umowa darowizny działki zabudowanej
 • Dokumenty potrzebne w związku z podziałem nieruchomości
 • Dokumenty konieczne do zawarcia aktu poświadczenia dziedziczenia
 • Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy majątkowej  małżeńskiej z podziałem majątku dorobkowego

 

a) Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej dla notariusza,
 • dowód nabycia zbywanego prawa tj. przydział lokalu bądź akt notarialny nabycia,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu,
 • numer księgi wieczystej,
 • dane osobowe (z dowodu osobistego)


W przypadku, gdy sprzedający nabył nieruchomość w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku względnie aktu poświadczenia dziedziczenia) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

W przypadku, gdy zakup następuje z kredytu:

 • umowa kredytowa,
 • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

b) Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie dotyczące rewitalizacji,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu,
 • dane osobowe (z dowodu osobistego).


W przypadku, gdy sprzedający nabył nieruchomość  na podstawie spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

W przypadku, gdy zakup następuje z kredytu:

 • umowa kredytowa,
 • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

 c) Umowa sprzedaży działki niezabudowanej

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000) – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyd. przez właściwy Urząd Gminy) lub zaświadczenie o przeznaczeniu terenu lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • informacja nt. rewitalizacji,
 • zaświadczenie mówiące o tym, że działka nie stanowi lasu.

W przypadku, gdy sprzedający nabył nieruchomość w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

W przypadku, gdy zakup następuje z kredytu:

 • umowa kredytowa,
 • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

 d) Umowa sprzedaży działki zabudowanej

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000) – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji),
 • wypis z kartoteki budynków bądź wypis z rejestru gruntów „budynki" – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyd. przez właściwy Urząd Gminy) lub zaświadczenie o przeznaczeniu terenu,
 • zaświadczenie mówiące o tym, że działka nie stanowi lasu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu.


W przypadku, gdy sprzedający nabył nieruchomość w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).


W przypadku, gdy zakup następuje z kredytu:

 • umowa kredytowa,
 • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu.

 

e) Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej dla notariusza,
 • prawo własności tj. przydział lokalu bądź akt notarialny nabycia,
 • numer księgi wieczystej,
 • dane osobowe (z dowodu osobistego).


W przypadku, gdy darczyńca nabył nieruchomość w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

 

f) Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • numer księgi wieczystej,
 • dane osobowe (z dowodu osobistego).


W przypadku, gdy darczyńca nabył nieruchomość w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku.
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

 

g) Umowa darowizny działki niezabudowanej

 • numer  księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000) – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji),
 • dane osobowe (z dowodu osobistego).


W przypadku, gdy darczyńca nabył nieruchomość w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

 

h) Umowa darowizny działki zabudowanej

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000) – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji),
 • wypis z kartoteki budynków bądź wypis z rejestru gruntów „budynki" – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji) – jeżeli budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej, a będzie dokonywany wpis dożywocia na rzecz darczyńców,
 • dane osobowe (z dowodu osobistego).


W przypadku, gdy darczyńca nabył nieruchomość w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

 

i) Dokumenty potrzebne w związku z podziałem nieruchomości

 • projekt podziału geodezyjnego,
 • decyzja ostateczna zatwierdzająca podział geodezyjny,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem/kopią z mapy ewidencyjnej) wydany na nowopowstałe działki.

 

j) Dokumenty konieczne do zawarcia aktu poświadczenia dziedziczenia

 • numer PESEL oraz akt zgonu spadkodawcy,
 • akty urodzenia spadkobierców,
 • akty małżeństwa,
 • testament

 

k) Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy majątkowej  małżeńskiej z podziałem majątku dorobkowego

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • dane osobowe (z dowodu osobistego).


W przypadku podziału majątku:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej dla notariusza,
 • prawo własności tj. przydział lokalu bądź akt notarialny,
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000) – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji),
 • wypis z kartoteki budynków bądź wypis z rejestru gruntów „budynki" – wydany we właściwym Urzędzie Miasta bądź Starostwie (wydział Geodezji),
 • gdy podział dotyczy samochodu – dowód rejestracyjny.


W przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w wyniku spadku:

 • postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z którego wynika, że podatek od spadków i darowizn (dotyczący postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku) został zapłacony bądź się nie należał – wydany w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy (zmarłego).

 

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.