Czynności notarialne

Czynności notarialne:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Przykładowe czynności notarialne:

 • czynności z zakresu obrotu nieruchomościami:
  umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, działu spadku, ustanowienia odrębnej własności lokalu, hipoteki, służebności, użytkowanie, umowy przedwstępne.

 • czynności z zakresu prawa spółdzielczego:
  umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, hipoteki, użytkowanie , umowy przedwstępne.

 • czynności z zakresu prawa spółek:
  umowy i akty założycielskie spółek, protokoły zgromadzeń, wzory podpisów.

 • czynności z zakresu prawa spadkowego:
  oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, testamenty, umowy działu spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, umowy zbycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu, poświadczenie dziedziczenia

 • czynności z zakresu stosunków majątkowych małżeńskich:
  umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

 • protokoły zgromadzeń:
  spółek i innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni,

 • pełnomocnictwa

 • poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub
  kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu (tzw.data pewna), pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu.